Köszöntők

Csengetési rend

Csengetési rend

1. óra  830-915
2. óra  925 - 1010
3. óra  1030 - 1115
4.óra 1125 - 1210
5.óra  1220 - 1305
6.óra  1310 - 1355

Rövidített órák

1. óra  830-910
2. óra  920 - 1000
3. óra  1015 - 1155
4.óra 1105 - 1145
5.óra  1155 - 1235
6.óra  1240 - 1320

 

Főoldal

Adatkezelési Tájékoztató és Hozzájárulás

Tisztelt Szülő/Gondviselő!


Az Ön gyermeke iskolánk, a Hesz Mihály Általános Iskola tanulója, az iskola életében való részvétele
során, azzal összefüggően fotó- illetve videódokumentáció is készülhet róla. Ezen személyes adatainak
kezelésével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk:
1. Az adatkezelés célja
Az adatkezelés célja az iskolai élet dokumentációja, partnerek, érdeklődők felé történő
kommunikációja, a nyilvánosság biztosítása.
2. Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja minden felvett adat esetében az Európa Parlament és Tanács 2016/679 számú
általános adatvédelmi rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az
Ön önkéntes hozzájárulása.
3. Az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személye
Az adatok kezelője a Hesz Mihály Általános Iskola iskolatitkára - Hegedűsné Schottner Éva, aki
adatfeldolgozóként is eljár. Az adatfeldolgozó csak feladatai ellátáshoz szükséges mértékben dolgozhat
az adatokkal.
4. Az adatkezelés időtartama
Önt a tanév elkezdésekor kérjük a hozzájárulás kitöltésére. A gyermekre vonatkozó személyes adatokat
mindaddig megőrizzük, amíg azok törlését Ön kifejezetten nem kéri.
5. Az Ön jogai az adatkezeléssel kapcsolatban
Jogainak érvényesítésével kapcsolatban az adatrögzítő személyhez vagy az intézmény adatvédelmi
tisztviselőjéhez fordulhat.
- 5.1. Tájékoztatáshoz és tiltakozáshoz való jog
Az adatkezelés időtartamán belül Önt a Rendelet előírásai szerint az alábbi jogok illetik meg:
- személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés,
- helyesbítéshez való jog,
- adatkezelés korlátozása,
- törléshez való jog,
- hordozhatósághoz való jog.
Amennyiben Ön jogaival élni kíván, az az Ön azonosításával jár együtt, valamint Önnel szükségszerűen
kommunikálnunk kell. Ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükség. Az
adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat legkésőbb 30 napon belül válaszoljuk meg.
A hozzájárulás visszavonásának joga
Ön bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, ilyen esetben az adatokat
töröljük.
A személyes adatokhoz és információkhoz való hozzáférés.
Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy gyermeke személyes adatainak
kezelése folyamatban van-e, és ha adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy:
- a kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kapjon és
- a következő információkról tájékoztassuk:
- a gyermekéről kezelt személyes adatok kategóriái;
- információ azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes
adatokat közöltük vagy közölni fogjuk;
- a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam
meghatározásának szempontjai;
- az Ön azon joga, hogy kérelmezheti gyermekére vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését
vagy kezelésének korlátozását,
- a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
A jog gyakorlásának célja az adatkezelés jogszerűségének megállapítására és ellenőrzésére irányulhat,
ezért többszöri tájékoztatás kérés esetén méltányos költségtérítést számolhatunk fel a tájékoztatás
teljesítéséért cserébe.
A személyes adatokhoz való hozzáférést úgy biztosítjuk, hogy az Ön azonosítását követően
gyermekével kapcsolatban álló adatrögzítő ad másolatot az adatokról.
Kérjük, hogy kérelmében jelölje meg, hogy a személyes adatokhoz kér hozzáférést, vagy az
adatkezeléssel kapcsolatos információkat kéri.
Helyesbítéshez való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére késedelem nélkül helyesbítsük a gyermekére vonatkozó pontatlan
személyes adatokat.
A helyesbítési kérelemmel kérjük forduljon az intézményvezetőhöz.
Adatkezelés korlátozásához való jog.
Ön jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
- Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik,
amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát;
- Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, de jogos érdekünk is megalapozhatja az adatkezelést, ez esetben
amíg megállapításra nem kerül, hogy jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival
szemben, az adatkezelést korlátozni kell.
Törléshez való jog.
Ön jogosult arra, hogy indokolatlan késedelem nélkül töröljük a gyermekére vonatkozó személyes
adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
- a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy más
módon kezeltük;
- Ön visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
- Ön tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok
(azaz jogos érdek) az adatkezelésre,
- a személyes adatokat jogellenesen kezeltük és ez a panasz alapján megállapítást nyert,
- a személyes adatokat az alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség
teljesítéséhez törölni kell.
Hordozhatósághoz való jog
Önnek joga van arra, hogy kéije, hogy a gyermekére vonatkozó adatokat gépileg értelmezhető formában
az Ön rendelkezésére bocsássuk. Ezt jpg vagy mp4 formátumban bocsátjuk az Ön rendelkezésére.
- 5.2. Jogorvoslati lehetőségek az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi
V. törvény) alapján
Ön jogosult panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
fordulni (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., postafiók: 1530 Budapest, Pf.: 5.;
www.naih.hu, Telefon: +36 (1) 391-1400, Telefax: +36 (1) 391-1410, E-mail:
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) vagy a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Bíróság előtt
érvényesíteni személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogait.
- 5.3. A tájékoztató és az adatkezelés módosítása
Amennyiben a gyűjtött adatokkal kapcsolatban a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést
kívánunk végezni a további adatkezelést megelőzően tájékoztatjuk Önt az adatkezelés céljáról és az
alábbi információkról:
- a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az időtartam
meghatározásának szempontjairól;
- azon jogáról, hogy kérelmezheti a gyermekére vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, valamint a hozzájáruláson alapuló
adatkezelés esetén kérheti az adathordozhatósághoz való jog biztosítását;
- hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulást Ön bármikor visszavonhatja,
- a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
Az adatkezelés csak ezt követően kezdődhet meg, amennyiben az adatkezelés jogalapja hozzájárulás, az
adatkezeléshez a tájékoztatáson felül Önnek hozzá is kell járulnia.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2018. május 15. napjától érvényes.